Products

Disease Test Method
ELISA RIA

Type 1 Diabetes Mellitus (DM)

ElisaRSR™ 3 Screen ICA™

Myasthenia gravis

MuSK Antibody

Mesothelioma

Calretinin

Type 1 Diabetes Mellitus (DM)

Zinc Transporter 8 (ZnT8) Antibody

Type 1 Diabetes Mellitus (DM)

Zinc Transporter 8 (ZnT8) Antibody Fast

Myasthenia gravis

Acetylcholine Receptor Antibody (ACHRAB® Assay)

Myasthenia gravis

Acetylcholine Receptor Antibody (ACHRAB® Assay)

Myasthenia gravis

Acetylcholine Receptor Antibody (ACHRAB® Assay) Fast

Neuromyotonia, crampfasciculation syndrome, Morvan syndrome, epilepsy and encephalitis

VGKC Antibody Assay

Lambert-Eaton Syndrome

P/Q-Calcium Channel Antibody (LEMS® Assay)

Neuromyelitis Optica (NMO), also known as Devic´s syndrome

Aquaporin-4 (AQP4) Antibody

Paraneoplastic myasthenia gravis, thymic epithelial tumor, thymic carcinoma

Titin Antibody

Addison's Disease

21-Hydroxylase Antibody

Pheochromocytoma, Neuroblastoma, Ganglioneuroma, Idiopathic, Hypertension, Hypotension, Cardiac Diseases, Schizophrenia, Parkinson Disease, Depression

Adrenaline (Epinephrine)

Pheochromocytoma, Neuroblastoma, Ganglioneuroma, Idiopathic, Hypertension, Hypotension, Cardiac Diseases, Schizophrenia, Parkinson Disease, Depression

Noradrenaline (Norepinephrine)

Pheochromocytoma, Neuroblastoma, Ganglioneuroma, Idiopathic, Hypertension, Hypotension, Cardiac Diseases, Schizophrenia, Parkinson Disease, Depression

Dopamine

Pheochromocytoma, Neuroblastoma, Ganglioneuroma, Idiopathic, Hypertension, Hypotension, Cardiac Diseases, Schizophrenia, Parkinson Disease, Depression

BI-CAT® (AD/NAD)

Pheochromocytoma, Neuroblastoma, Ganglioneuroma, Idiopathic, Hypertension, Hypotension, Cardiac Diseases, Schizophrenia, Parkinson Disease, Depression

CAT (AD/NAD/DA)

Pheochromocytoma, Neuroblastoma, Ganglioneuroma, Idiopathic, Hypertension, Hypotension, Cardiac Diseases, Schizophrenia, Parkinson Disease, Depression

Nor-/Metanephrine in Plasma

Allergy, histamine intolerance

Histamine

Allergy, histamine intolerance

1-Methylhistamine (N-Methylhistamine)

Carcinoid, Hypertension, Psychiatric Disorders

Serotonin

Type 1 Diabetes Mellitus (DM)

GAD65 Antibody

Type 1 Diabetes Mellitus (DM)

IA2 Antibody Fast

Insulin-Dependent Diabetes mellitus (IDDM)

Insulin Antibody

Graves` Disease

TSH Receptor Antibody

Cardiovascular Disease, patients with hypercholesterolemia, hypertension, chronic heart failure, chronic renal failure, erectile dysfunction and in pregnant women who subsequently develop pre-eclampsia

SDMA human